Testimonial for Veronica Hinojosa_Stang

? ch? Veronica có d?ch v? cham sóc sau sinh cung nhu là night baby nurse. Tôi dã th? v?i d?ch v? night baby nurse và dã không h?i h?n, cô ta dã giúp tôi cham sóc baby c?a chúng tôi Chloe (2 tháng tu?i), cùng v?i hu?ng d?n m?t vài tips v? cách massage d? giúp bé an mau tiêu, không b? d?y hoi cung nhu giúp bé thu giãn hon. Tôi r?t hài lòng v?i Veronica. Cám on r?t nhi?u vì dã giúp tôi hi?u baby c?a mình hon.

 

At Veronica's service there is postpartum care as well as a night baby nurse. I tried the night baby nurse service and didn't regret it, she helped me take care of our baby Chloe (2 months old), taught me how to massage my baby and help her with reflux and digest better . I am very satisfied with Veronica. Thank you so much for helping me understand my baby better.

-Nhi Ly

August 09, 2022

a photo from Veronica Hinojosa_Stang

Veronica Hinojosa_Stang

Baby Nurse and Doula Services

Birth Fee: $1800 to $2000

Postpartum Rate: $45 to $65

SEE FULL PROFILE

Updated 5/30/2024

Birth Fee: $1800 to $2000

Postpartum Rate: $45 to $65

16

Years on DoulaMatch

SEE FULL PROFILE

Updated 5/30/2024

Certified Doula
VERIFIED CERTIFICATION
Years in practice
YEARS IN PRACTICE
24
Testimonials
CLIENT TESTIMONIALS
78